Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Dance2it: De eenmanszaak Dance2it, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Arnhem onder nummer 58988394.
Cursist: De persoon die Danslessen volgt of wil volgen bij Dance2it.
Sportdansles: de lessen die Dance2it aanbiedt.
Overeenkomst: Overeenkomst tussen Dance2it en Cursist ter zake van
Sportdansles.
Inschrijving: het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en
uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Sportdansles, die tussen Dance2it
en de Cursist worden gesloten.

Artikel 3 – Inschrijving

3.1. Inschrijving kan uitsluitend schriftelijk geschieden door middel van het door
Dance2it uitgereikte dan wel via de website te downloaden inschrijfformulier;
3.2. Inschrijving is pas definitief na een bevestiging van Dance2it.
3.3. Dance2it heeft het recht om Inschrijving zonder opgave van reden te
weigeren.
3.4. Indien de door Cursist gewenste Sportdansles niet gegeven kan worden aan
Cursist (bijvoorbeeld doordat Sportdansles vol is op het moment van
inschrijving), zal Dance2it Klant daarover informeren, zodat Cursist in overleg
met Dance2it een andere groep voor Sportdansles kan kiezen of de inschrijving
ongedaan kan maken.
3.5. Dance2it mag een Sportdansles annuleren, of de Sportdansles naar een
andere dag verzetten indien daar gegronde redenen voor zijn. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn in het geval van langdurige ziekte of een gebrek
aan Cursisten.
3.6. Minderjarigen mogen zich alleen inschrijven als zij toestemming hebben van
hun ouder(s) of verzorger(s). Ouder(s)/verzorger(s) die de Overeenkomst voor
minderjarigen aangaan zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor alle
consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden;
3.7 Tenzij anders schriftelijk afgesproken, zijn alle Sportdanslessen uitsluitend te
volgen door de Cursist. Lidmaatschap van Dance2it is niet overdraagbaar.

Artikel 4 – Betaling en contributie

4.1. Betaling van verschuldigde contributie dient vooraf te geschieden.
Cursist zal hiervoor via het bij inschrijving opgegeven e-mailadres
een factuur ontvangen.
4.2. Dance2it bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de
Sportdanslessen. Cursist kan geen rechten ontlenen aan prijzen uit voorgaande
periodes.
4.3. Indien betaling door Cursist niet is voldaan is, kan de toegang van Cursist tot de
Sportdansles worden geweigerd.
4.4. Indien de docent ziek is en de Sportdansles hierdoor niet gegeven kan worden,
wordt de les op een later moment ingehaald. Er vindt geen restitutie van
gedane betalingen plaats.

Artikel 5 – Beëindiging overeenkomst

5.1. Indien het lidmaatschap voortvloeiend uit Overeenkomst niet beëindigd wordt,
zal deze doorlopend automatisch met één gelijke periode worden verlengd.
5.2. Voor het opzeggen van een bestaand lidmaatschap geldt een opzegtermijn
van 30 dagen.
5.3. Dance2it behoudt zicht het recht om lidmaatschap direct te beëindigen,
zonder dat restitutie van betaald cursusgeld zal volgen, indien een Cursist zich
misdraagt tegenover andere Cursisten of docenten van Dance2it, de
Algemene Voorwaarden of Huisregels van Dance2it schendt of opzettelijk
schade toebrengt aan de eigendommen van Dance2it, andere Cursisten, de
zaal of anderen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. Dance2it kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade,
vermissing of diefstal van eigendommen van Cursist of derden.
6.2. Het volgen van Sportdansles is geheel op eigen risico. Dance2it kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade, persoonlijk letsel of overlijden
opgelopen tijdens het volgen van Sportdansles of ten gevolge van
Sportdansles. Dance2it kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
of letsel opgelopen voor en na de Sportdansles.
6.3 Cursist is verplicht eerst de huisarts te raadplegen indien de gezondheid of een
zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij deelname aan
Sportdanslessen.

Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1. Indien een Cursist verhinderd is een Sportdansles te volgen, vindt geen restitutie
van contributie plaats.
7.2 De tijdens de Sportdanslessen als leerstof aangeboden dansen zijn uitsluitend
bedoeld voor ‘eigen gebruik’. Het is cursisten daarom ten strengste verboden
om het tijdens de Sportdanslessen geleerde tijdens en/of na afloop van de
cursus op enige wijze commercieel te gebruiken.
7.3 Anders dan na voorgaande toestemming van Dance2it is ter bescherming van
de privacy van de cursisten het maken van foto’s en/of video-opnamen tijdens
de Sportdanslessen verboden.
7.4 Zonder voorgaande toestemming van Dance2it is het Cursisten niet toegestaan
om derden als kijkers mee te nemen in de sportdansruimte. Periodiek worden
speciale open lessen of demonstraties georganiseerd waarin derden de vorderingen van de
Cursist kunnen bekijken.
7.5 Tijdens de Sportdanslessen is het dragen van geschikte (sport)schoenen
verplicht en de kledingkeuze vrij. Dance2it adviseert Cursisten kleding te dragen
waarin zij zich gemakkelijk kunnen bewegen. De kleding dient in
overeenstemming te zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen.
7.6 De Sportdansruimte mag uitsluitend worden betreden met schone
(sport)schoenen waarmee tevoren niet op de openbare weg is gelopen.
7.7 Tijdens de Sportdanslessen dienen meegebrachte mobiele telefoons
uitgeschakeld te zijn.
7.8 Tijdens het verblijf in Popcentrum Jacobiberg dienen Cursisten en hun ouders
en/of bezoekers zich te houden aan de door Popcentrum Jacobiberg
gehanteerde huisregels.